signal-bg

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите Общи търговски условия се прилагат по отношение на изработка на продукти, продажба на стоки и услуги, извършвани от Сигнал ЕООД (наричан по-долу „Изпълнител“), доколкото не противоречат на отделни клаузи на подписан рамков договор.

Чл.2. Всички ценови оферти, поръчки и доставки на продукти и/или услуги се базират на настоящите Общи търговски условия на Сигнал ЕООД.

Чл.3. Промени от тези условия са допустими само и единствено с изрично и писмено съгласие на Изпълнителя.

Чл.4. Общите условия са обявени в интернет страницата на Сигнал ЕООД – http://www.signal-bg.com/. Възложителят е длъжен да се запознае с настоящите Общи търговски условия.

Чл.5. Настоящите Общи търговски условия влизат в сила от 25.01.2018 г.

II. ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Чл.6. Изпълнителят изготвя и изпраща на Възложителя индивидуална оферта според направено запитване, включваща следните продуктови спецификации: Вид и наименование на продукта и/или услугата, вид печат, размери, материал, брой цветове, вид рязане и подгъване, количество, срок за изработка, условие на доставка, цена, печатни и щанц форми, предпечатна подготовка и условия на плащане.

Чл.7. Предоставената ценова оферта важи единствено и само за посочените в нея продукти и/или услуги, тяхната техническа спецификация и количество.

Чл.8. Офертата е валидна за 30 календарни дни, считано от датата на изготвянето им, освен ако в конкретната оферта не е предвиден друг срок на валидност.

Чл.9. Изпълнителят запазва правото си да коригира грешно посочени продуктови спецификации в офертите.

III. ЦЕНИ

Чл.10. За крайна цена на продуктите и/или услугите се счита посочената в конкретната ценова оферта, освен ако не е договорено друго.

Чл.11. Oфертите за български Възложители се изготвят в български лева, а за международни Възложители – в евро, без включен ДДС, oсвен ако не е договорено друго.

Чл.12. Всички цени са франко склад на Изпълнителя в гр. Габрово (EXW – Incoterms 2012), освен ако не е договорено друго.

Чл.13. По сключени рамкови договори за изработка на продукти и/или услуги, в които са посочени конкретни цени на продуктите и/или услугите, Изпълнителят си запазва правото едностранно и по своя преценка да променя цените на продуктите и/или услугите, условията за поръчка, доставка и/или плащане поради съществени промени в пазарните условия, включително, но не само, промяна на цените на суровини, материали и др. В такъв случай Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя в писмена форма за съответната промяна.

IV. ПОРЪЧКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ

Чл.14. Поръчка за изработка на продукти и/или услуги представлява писменото съгласие от страна на Възложителя с посочените условия и продуктови спецификации в конкретната ценова оферта и одобрение на изпратения графичен образец (проект). При поръчки на вече изработван продукт, чиито графичен образец е бил вече одобрен, не се изисква повторно одобрение от Възложителя.

Чл.15. Изпълнителят потвърждава по телефон или писмено, по електронна поща, приемането на поръчката за изпълнение.

V. ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Чл.16. При предпечатна подготовка на продукти по дизайн на Възложителя е необходимо той да предостави оригиналният работен файл с графичния образец на продукта. Файлът трябва да е във формат Corel Draw, Adobe Illustrator, .pdf, .eps, .ps или в друг формат, който позволява обръщането на шрифтове и щрихови елементи от дизайна в криви и съответно редактирането му. Ако файлът съдържа растерни изображения, е необходимо те да бъдат в цветови модел CMYK и с разделителна способност от поне 200 DPI.

Чл.17. В случай, че Възложителят не може да предостави работен файл с графичния образец във формат, отговарящ на изискванията, посочени в чл.16, Изпълнителят може да го пресъздаде от растерно изображение с резолюция от минимум 200 DPI. Тази услуга подлежи на допълнително заплащане от страна на Възложителя, освен ако не е договорено друго.

Чл.18. Изпълнителят не носи отговорност за неточности и грешки в изработката вследствие на некоректен графичен образец, изпратен от Възложителя.

Чл.19. По искане на Възложителя, Изпълнителят може да коригира грешки в изпратения от него графичен образец на продукта, като същият следва да заплати услугата, освен ако не е договорено друго.

Чл.20. Всички файлове, изображения, скици, проекти, чертежи и други материали предоставени от Възложителя на Изпълнителя, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Възложителя.

VI. ПЕЧАТНИ И ЩАНЦ ФОРМИ

Чл.21. Всички печатни и щанц форми, изработени за конкретна поръчка подлежат на еднократно заплащане от страна на Възложителя, освен ако не е договорено друго.

Чл.22. Изпълнителят е длъжен да съхранява заплатените от Възложителя печатни и щанц форми 1 година, считано от деня на последната поръчка, след което има право да се разпорежда с тях, ако Възложителят не е извършил действия по тяхното прибиране.

VII. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.23. Заплащането на фактурираната стойност на всяка една поръчка се извършва авансово, преди изпращане на стоката, освен ако не е договорено друго.

Чл.24. Плащането от страна на Възложителя се счита за извършено при получаване на сумата от Изпълнителя.

VIII. СРОК ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА

Чл.25. Срокът за изработка е 5 (пет) работни дни, считано от датата на поръчката в случаите, когато не е необходима изработка на инструменти за производство (дизайн, печатни и щанц форми).

Чл.26. При изработка на продукти и/или услуги с материали на Възложителя, срокът за изработка започва да тече на следващия ден от датата на тяхното получаване в склада на Изпълнителя. Транспортните разходи за доставка на материалите до склада на Изпълнителя са за сметка на Възложителя.

Чл.27. Изискване за по-кратък срок от страна на Възложителя подлежи на допълнително заплащане, което ще бъде посочено в конкретната ценова оферта, освен ако не е договорено друго.

Чл.28. Срокът за изработка може да варира в зависимост от поръчаното количество продукти, техните спецификации и подготовката им за печат.

Чл.29. Точният срок за изработка се оповестява в конкретната ценова оферта.

Чл.30. Възложителят има право да избере начин за доставка – собствен транспорт, транспортна / куриерска фирма или друго.

Чл.31. Възложителят е длъжен да предостави навременно точния адрес и условия на доставка на Изпълнителя.

Чл.32. Възложителят е длъжен да вдигне (приеме) изработеното в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който Изпълнителя е готов да експедира.

Чл.33. Ако Възложителят не вдигне (не приеме) изработеното в определения срок за експедиция, Изпълнителят му начислява складови разходи в размер на 5 (пет) лева на ден, които се фактурират в деня на експедицията. След 60-ят ден, ако Възложителят не е вдигнал изработеното, Изпълнителят има право да я унищожи.

IX. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

Чл.34. Изпълнителят ще пресъздаде цветовете за печат, посочени от Възложителя, със следните възможни отклонения в границите на:

1. dE*ab = 6 – при цветовете за печат. Тези отклонения могат да бъдат по-големи, когато печатът е нанесен върху основа, различна от бялата;

2. dE*ab = 8 – при цвят за багрене на основата (памук, полиестер, полиамид).

Чл.35. Изпълнителят ще спази зададените размери, посочени от Възложителя, със следните възможни отклонения за текстилни материали в границите на:

1. В ширина – +/- 1 мм

2. В дължина – +/- 1.5% от дължината на етикета

X. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОГИВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ

Чл.36. Изпълнителят запазва собствеността си върху продуктите и/или услугите до момента на пълното им заплащане от Възложителя.

Чл.37. Изработените продукти се считат за предадени на Възложителя от натоварването им в склада на Изпълнителя.

Чл. 38. С предаването на продуктите на куриера, спедитора или шофьора на товарния камион, но при всички положения най-късно при напускането на продуктите от нашия склад, рискът преминава към Възложителя.

Чл.39. Ако изпращането на продуктите се забави вследствие на обстоятелства, които не могат да се вменят в отговорност на Изпълнителя, рискът преминава върху Възложителя от деня, в който Изпълнителя е бил готов да експедира.

XI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Чл.40. Възложителят може при наличие на основателни причини, дори без да е налице вина на Изпълнителя, да се откаже от поръчка, като заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която последния би реализирал.

XII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.41. При получаване на продуктите Възложителят трябва да извърши незабавна количествена и качествена проверка и при възникнало несъответствие да уведоми Изпълнителя в писмена форма в срок до 2 (два) работни дни.

Чл.42. В случай на несъответствие, Възложителят е длъжен да предостави възможност на Изпълнителя да инспектира съответната доставка. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за това си намерение в писмена форма след получаване на писменото възражение. В този случай Възложителят е длъжен да съхранява и няма права да се разпорежда с несъответстващата продукция.

Чл.43. Възражение на Възложителя относно част от доставените продукти не дава право за отхвърляне на цялата доставка.

Чл.44. В случай, че рекламацията бъде приета, Изпълнителят се задължава да отстрани недостатъците, предмет на рекламацията, за своя сметка.

Чл.45. Изпълнителят не носи отговорност в случаите, когато продуктите са произведени с материали на Възложителя и количественото или качествено несъответствие е вследствие на тяхната негодност.

Чл.46. В случай, че рекламацията бъде приета, Възложителят е длъжен да върне рекламираната продукция на Изпълнителя до 15 календарни дни от приемането на рекламацията.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.47. Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на свои задължения, дължащи се на непреодолима сила.

Чл.48. За събития, представляващи непреодолима сила, се считат пожари, наводнения, други природни бедствия, война, революция, терористични актове, протести, стачки и други индустриални действия и положения/аварии, като липса на електричество, захранване, гориво, транспорт и др., които могат да повлияят отрицателно на производственият процес на Изпълнителя, както и събития, които са извън неговият контрол.

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49. За всички неуредени в настоящите Общите търговски условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.50. При възникване на спорове по възложена изработка или договор за изработка, страните ще ги уреждат доброволно и добронамерено. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд като се прилага действащото българско законодателство.

Чл.51. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи търговски условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.

Чл.52. Общите търговски условия могат да бъдат изменяни или допълвани от Сигнал ЕООД, като съответните изменения и допълнения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Изпълнителя – www.signal-bg.com